بیمه مسافرتی خارج از کشور


بیمه مسافرتی - آفریقا، خاورمیانه و ترکیه

خرید آنلاین بیمه مسافرتی آفریقا، خاورمیانه و ترکیه

آفریقا، خاور میانه

نوع پوشش سقف تعهد (EUR)
پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی 15,000
پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی 200
مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه های دعاوی  بیمه شده 1500
راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی. 200
پرداخت هزینه های ناشی از تأخیر هواپیما (اقامت در هتل، صرف غذا) 250
پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورت تأخیر در تحویل بار کنترل شده بیش از 48 ساعت 800
پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتی تأخیر در تحویل بار کنترل شده بیش از 12 ساعت 180
بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت بستری شدن بیمه شده بیش از 10 روز بدون سقف
بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی درخارج از کشور بدون سقف
پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده بدون سقف
ارسال پیام های فوری بیمه شده به فردی که توسط وی معرفی شده و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشور بدون سقف
پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید. بدون سقف
یافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصی بدون سقف
حواله وجه نقد 850
ارسال وجه الضمان 850

سراسر نقاط جهان به جز امریکا و کانادا

نوع پوشش سقف تعهد (EUR)
پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی 50,000
پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی 400
مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه های دعاوی  بیمه شده 1500
راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی. 200
پرداخت هزینه های ناشی از تأخیر هواپیما (اقامت در هتل، صرف غذا) 250
پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورت تأخیر در تحویل بار کنترل شده بیش از 48 ساعت 800
پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتی تأخیر در تحویل بار کنترل شده بیش از 12 ساعت 180
بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت بستری شدن بیمه شده بیش از 10 روز بدون سقف
بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی درخارج از کشور بدون سقف
پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده بدون سقف
ارسال پیام های فوری بیمه شده به فردی که توسط وی معرفی شده و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشور بدون سقف
پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید. بدون سقف
یافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصی بدون سقف
حواله وجه نقد 850
ارسال وجه الضمان 850