خدمات بین المللی

خدمات رسانی بین المللی بیمه مسافرتی کشورهای خارجی بیمه سامان

خدمات رسانی بین المللی بیمه مسافرتی


به منظور ارائه خدمات کمک رسانی در کلیه نقاط دنیا، شرکت بیمه سامان در سال 2011 با شرکت Mideast Assistance International S.A.L در امور کمک رسانی ، قرارداد کمک رسانی منعقد نمود . مهمترین خدمات این شرکت ارائه بیمه نامه های مسافرتی و خدمات درمانی و کمک رسانی در کلیه نقاط جهان است. این شرکت بر پایه توسعه خدمات خود و افزایش ارتباط با دارندگان بیمه مسافرتی, خدمات کمک رسانی خود را در بیش از 50000 مرکز تخصصی 24 ساعته، در کلیه نقاط جهان مستقر نموده است.


تماس با کارشناسان بیمه مسافرتی و پشتیبانی بیمه مسافرتی

مرکز تماس در کشور ایران +9821-89302302
مرکز تماس در کشور لبنان +9614-548356
پشتیبانی بیمه مسافرتی ویستاول +9821-44672687